Luminary Logo

Klauzula Informacyjna

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest LUMINARY Anna Szczytowska z siedzibą przy ulicy Meissnera 11/73, 03-982 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON:369293631; NIP:7991876233, reprezentowaną przez Anna Szczytowska - Właściciel
 2. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem e-mail: biuro@luminary.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w tym „dane wrażliwe”, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 13 r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun małoletniego.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć logopedycznych.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z klientami w zakresie diagnozy logopedycznej/terapii logopedycznej/konsultacji.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów (pkt. 6), w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 9. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą jak też jej przedstawicielowi ustawowemu/prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
  2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO):
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącej podstawą ich przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
  6.  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia zajęć logopedycznych. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych, zajęcia nie odbędą się.